Härjedalen får flera myskoxar
SVEG (LT)
30 september 2000

Naturvårdsverket har tidigare inte visat något större intresse för myskoxarna i västra Härjedalen, men nu har man uppenbarligen ändrat åsikt och presenterar ett förslag till åtgärdsprogram.

Det var 1971 som en grupp myskoxar om fem djur som invandrade från Norge till Härjedalen. Populationen ökade sedan fram till mitten av 1980-talet till 34-35 djur, men sedan har en nedgång skett till dagens population på bara 10-15 myskoxar.
- På grund av denna successiva minskning är det sannolikt att populationen kommer att dö ut, om inte åtgärder vidtas i avsikt att förbättra stammen, konstaterar Naturvårdsverket.

INAVEL
Det är också ett faktum att myskoxarna är kraftigt inavlade, framför allt beroende på släktskapsgraden hos de fem individer som grundlade populationen.
Naturvårdsverket menar också att myskoxen har mycket stor betydelse inte bara för turismen i Härjedalen, utan även för att göra landskapet känt både inom och utom landet. En uppfattning som inte minst företräds av Härjedalens kommun.
- Det finns en stolthet över att ha detta djur inom sin del av länet, konstaterar Naturvårdsverket vidare.
Nu menar man att det långsiktiga målet är att inom Härjedalen bevara en till två flockar av myskoxar. Varje flock bör dock inte vara större än 20-30 djur.
- Målet för treårsperioden 2001-2003 är att söka vända den negativa populationsutvecklingen hos myskoxen eftersom arten på sikt annars kommer att försvinna ur landets fauna, heter det i åtgärdsprogrammet.
Nils G. Lundhs arbete med myskoxarna får stort beröm.
- Hans långsiktiga och unika arbete har varit grundläggande för våra kunskaper idag om den svenska myskoxstammen.
Nästan ingen annan djurart i Sverige har följts så noga, menar Naturvårdsverket.

Man anser det både lämpligt och nödvändigt att samarbetet med norska myndigheter nu utvecklas om det alltjämt ska kunna finnas myskoxar i Härjedalen.
Det kan komma att handla om tillförsel av djur från andra håll, Norge eller Grönland. Djurparksdjur bör inte användas med tanke på risken för inavel respektive smittspridning.
Det som kan krävas är en engångsinförsel av fem hanar och fem honor samt en hona vart tredje år tills den hittillsvarande negativa föryngringstendensen tydligt har vänts i positiv riktning. Under alla förhållanden är det viktigt att urvalet av djur sker omsorgsfullt.

FRÅN NORGE
Eftersom inavelsdepression verkar vara en dominerande orsak till myskoxstammens nedgång bör möjligheterna till införsel av djur undersökas noggrant varvid inställningen hos norska myndigheter är av avgörande betydelse. Var en utplacering ska ske i Härjedalsfjällen måste också utredas.
En första kontakt togs i maj i år med företrädare för Direktoratet for naturforvaltning i Norge, som därvid antydde att en överflyttning av myskoxar från Dovre sannolikt skulle kunna vara möjlig. Motsvarande kontakter kan bli nödvändiga att ta med danska respektive grönländska myndigheter.
- Frågan om eventuell utplantering av myskoxar bör ges högsta prioritet. Detta gäller även problemet med finansiering av behövliga åtgärder, liksom en bedömning av tänkbara konsekvenser av en komplettering av myskoxstammen i Härjedalen, menar Naturvårdsverket.
Det kommer också att krävas relativt betydande belopp för att bevara myskoxarna.
- Om myskoxstammen med dess stora turistiska intresse ska kunna bevaras i Härjedalen är en samverkan inom turistnäringen av vitalt intresse, menar Naturvårdsverket.
Möjligheten att få använda exempelvis regionalekonomiska medel bör undersökas av länsstyrelsen. Ansvarig för detta bör förslagsvis vara Härjedalens kommun tillsammans med länets turistförening.
- En utplantering av myskoxar skulle antagligen medföra ett visst uppsving av turistnäringen medan det på den negativa sidan finns risken för ökade konflikter med framför allt rennäringen liksom risken för konfrontationer vid bosättningar.
Det åtgärdsprogram som Naturvårdsverket nu har utarbetat föreslås gälla under en femårsperiod och ska därefter revideras.


LEIF ERIKSSON

©Länstidningen AB•2000

redaktionen@ltz.se Länstidningen

Tilbake Neste artikel